Банкеръ Daily

Новини

Фонд за недвижими имоти България реализира печалба от 932 хил. лв. за първото тримесечие

Структурата на портфейла на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София (5BU) през първото тримесечие на 2011 г. остава почти без изменение. Промяна се наблюдава само в делът на паричните средства, които нарастват от 1 на 2 процента. През тримесечието дейността на дружеството е била насочена главно в отдаване под наем на последните останали свободни площи на Денс Академи - 2 ООД и достигане на 100% запълняемост на Камбаните Бизнес Център, преустройство на последно отдадените под наем помещения в Камбаните Бизнес Център и предаването на готовите площи на техните наематели, активно маркетиране на апартаментите и гаражите в Секвоя 2 в Боровец и подготовка планов ремонт на Търговския център Mr.Bricolage в София
Управляваните от фонда проекти към края март 2011 г. са девет на брой, диверсифицирани във всички сектори на пазара на недвижимите имоти в България.
През разглежданото тримесечие отчетените приходи са в размер на 1.859 млн. лв. което представлява увеличение спрямо предходния период, основна заслуга за което имат отчетените приходи от наеми. През първото тримесечие най-голям дял от приходите - 85.7% се пада на постъпленията от наеми, които са 1.593 млн. лева. Така формираната стойност се състои от реализираните приходи от наеми на търговските обекти Mr. Bricolage, отдадената под наем офис част от Камбаните Бизнес Център и приходи от аренда на земеделска земя. Повишението на приходите от наем се дължи най-вече на наема от новоотдадените офис площи в Камбаните Бизнес Център. Тъй като през отчетния период не са продавани имоти приходите по тази сметка са нула.
Второто място в структурата на приходите е заето от реализираната печалба от лихвен суап, чрез който фондът заменя плаваща лихва и плаща фиксиран лихвен процент. Отчетеният приход е следствие от повишеното ниво на EURIBOR през разглеждания период.
Третия по големина дял (1.4%) e на приходите от лихви, които запазват стойност, близка до тази отчетена през предходното тримесечие. През следващия период се очаква този приход да остане в същите граници.
Перото Други приходи бележи най-съществена промяна като спада от 587 хил. лв. на 10 хил. лева. В основната си част това перо се състои от обратно признатите провизии, начислени през предходните периоди като несъбираеми вземания от продажба на имоти и аренди. Тези вземания през четвъртото тримесечие на 2010 г. бяха успешно получени от фонда, което е наложило те да бъдат обратно признати като приходи през предходния период.
Фондът очаква стойността на приходите през следващото тримесечие да расте в частта си приходи от наем вследствие от увеличената запълняемост на КБЦ и в частта си приходи от продажба на имоти.
През изтеклото тримесечие дружеството реализира печалба в размер на 932 хил. лв. за разлика от четвърто тримесечие на 2010 г., когато отчетеният финансов резултат бе загуба в размер на 1.140 млн. лв. вследствие на направените преоценки в края на 2010-а. Ако се пренебрегне нетният резултат от тях, то дружеството би отбелязало оперативна печалба в размер на 669 хил. лв. за четвъртото тримесечие на 2010-а. Тогава реализираното увеличението на печалбата на тримесечна база е 39.31 процента.
Капиталът на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е 60.450 млн. лева, разпределен същия брой обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Общо 489 физически лица притежават 7 911 473 книжа с право на глас, а 118 юридически лица държат 52 538 527 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във