Банкеръ Daily

Новини

Фонд за недвижими имоти България разпределя 2 394 037 лева като дивидент

Сумата от 2 394 037.58 лева, представляваща 90% от преобразувания финансов резултат за 2010 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, ще се разпредели като дивидент за акционерите, ако общото събрание на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София (5BU) на 27 юни одобри предложението. Брутният дивидент на една акция е 0.03960360 лева. Финансовият резултат на дружество със специална инвестиционна цел съгласно одитирания годишен финансов отчет е печалба в размер на 701 744.81 лева.
Заедно с това ще разгледат доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изминалата година.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година.
Предложени са и промени в устава на дружеството, в т.ч. в седалището и адреса на управление. Проектът за решение предвижда те да се преместят в София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 13 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във