Банкеръ Daily

Новини

Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 7 691,4 млн. лева

Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 7 691,4 млн. лева. Това съобщиха от Министерството на финансите
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 14 868,0 млн. лв., което е 80,3% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 3 021,8 млн. лв., което е 61,1% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 455,0 млн. лв., което е 54,0% от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 4 516,8 млн. лв., което представлява 77,4% от постъпленията за същия период на предходната година. Постъпиленията от акцизи за периода са в размер на 2 839,6 млн. лв., като в номинално изражение отбелязват незначително намаление (с около 81,1 млн. лв. или 2,8%) спрямо постъпления за същия период на миналата година. Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 48,5% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 66,7%, и приходите от мита - 45,8%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 512,7 млн. лв., или 52,0% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.09.2009 г. са в размер на 3 878,5 млн. лв. или 64,6% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са 2 611,2 млн. лв., което е 68,4% от годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие) за деветте месеца на 2009 г. са в размер на 1 046,1 млн. лв. (34,7% от планираните).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 30.09.2009 г. възлизат на 19 077,5 млн. лв., което е 62,8 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 15 296,4 млн. лв. (67,4 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 772,0 млн. лв. (53,2 % от разчетите към ЗДБРБ за 2009 г.) и лихвените плащания - на 476,7 млн. лв. (74,9 % от планираните за 2009 г.). Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към септември 2009 г. от централния бюджет възлиза на 532,4 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Към края на месец септември бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 552,3 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 590,5 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 38,2 млн. лева.

Резултатите от предприетите мерки за стабилизиране на фискалната позиция вече започват да се проявяват. Бюджетният дефицит на месечна база бе намален над 5 пъти още през месец август спрямо юли. При дефицит за месец юли от 564,3 млн. лв., за август той е 92,3 млн. лв., а през септември продължи да се свива до 73,6 млн. лв. За момента подобряването на салдото на месечна база е все още само по линия на строгите ограничения в разходите. През последното тримесечие на годината се очакват и ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите, с което всички усилия са насочени за постигане на стабилна бюджетна позиция в края на годината. Това ще позволи и поддържане на размера на фискалния резерв на относително стабилно ниво, което като част от международните валутни резерви на страната е в подкрепа на паричния съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във