Банкеръ Weekly

Новини

Фискалният резерв е 3.9 милиарда лева

Фискалният резерв към 28 февруари 2013 г. е в размер на 3.9 милиарда лева. Това сочат резултатите от консолидираната фискална програма, съобщи Министерството на финансите.


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари е отрицателно в размер на 732.0 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 485.5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 246.5 млн. лева.


Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП нараства номинално със 167.0 млн. лв., вследствие на по-високите разходи за първите два месеца на годината, дължащи се предимно на по-високи здравноосигурителни плащания в съответствие с разчетите в бюджета на НЗОК за 2013 г. и по-високите лихвени разходи.


От друга страна, при някои данъци през 2013 г. са налице еднократни ефекти, свързани с промени в данъчните закони относно регламентирани срокове за деклариране и внасяне на данъчните задължения през 2013 година. Тези промени изместват част от приходите през следващи периоди на годината.


Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на февруари са 3 827.3 млн. лв., или 12.5 % от годишните разчети за 2013 година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на февруари са 3 247.9 млн. лв., което е 84.9 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 402.9 млн. лв., което е 9.8 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 1 903.2 млн. лв., което е 15.4 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС ndash; 1 331,1 млн. лв., или 16.9 %, от акцизи ndash; 551.2 млн. лв., или 12.8 %, от мита ndash; 20.4 млн. лв., или 17.0 на сто. Постъпленията от други данъци са в размер на 74.6 млн. лв., или 8.6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 28 февруари са 867.2 млн. лв., което представлява 14.3 % от разчетените за годината.


Неданъчните приходи и помощите са 579.4 млн. лв. или 8.1 % от разчета за годината.


Разходите по консолидирания бюджет към 28 февруари са 4 559.3 млн. лв., което е 14.4 % от годишния разчет. Спрямо края на месец февруари 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 313.1 млн. лева. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 685.4 млн. лв., капиталовите разходи възлизат на 303,2 млн. лв. и лихвените плащания - на 313.1 млн. лева.


Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първите два месеца на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 257.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във