Банкеръ Daily

Новини

ФИА БЪЛГАРИЯ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ 525 ХИЛ. АКЦИИ

Съветът на директорите на ФИА България АД - София е взел решение за увеличаване капитала на дружеството от 700 хил. лв. на 1.225 млн. лв. чрез издаването на нови 525 хил. бр. акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9.31 лева. Съотношението между издадените права и новите акции е 4/3. Броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 1.333333. Капиталът на компанията ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 200 хил. нови акции. Борсовия член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е инвестиционния посредник Карол АД. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.
До 20 октомври ще бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на ФИА България . В същия срок да бъде подадено и заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.
Увеличението на капитала на компанията се извършва с цел обезпечаване изпълнението на инвестиционните намерения и програма на дружеството, както и възможността за участие в нови проекти през 2008 - 2009 година. Един от проектите е в град Хаджидимово. Той обхваща изграждане на съвременен техно-парк на площ 48 хил. кв. м. и изграждане на съвременно вилно селище на площ 72 хил. кв. метра. За целта е създадено съвместно дружество с община Хаджидимово - Юнайтид Кънстракшънс енд дивелъпмънт ООД. Вторият проект в квартал Младост - 1 в София, като той включва изграждане на офис сграда с разгъната застроена площ 3 300 кв. м върху терен от 900 кв. метра. Друга част от средствата ще се използва за подобряване на ликвидността на компанията, както и за финансово обезпечаване на бъдещи проекти на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във