Банкеръ Daily

Новини

ФеърПлей Пропъртис започна изплащането на дивидента за 2009 година

От 17 май (понеделник) ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ започва изплащане на дивидента за 2009 година. Общата сума, заделена за тази цел, е в размер на 976 944 лв., или по 1.75 стотинки брутен дивидент на акция.
Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето от общото събрание на акционерите, проведено на 24 март 2010 година.
Дружеството е учредено през юли 2004 г. с неопределен срок на съществуване. то е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
Най-големият акционер е ФеърПлей Интернешънъл с дял от 68.44% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във