Банкеръ Daily

Новини

ФЕ­ЪР­П­ЛЕЙ ПРО­ПЪР­ТИС ЩЕ ЕМИ­ТИ­РА ОБ­ЛИ­ГА­ЦИИ ЗА 4 МЛН. ЕВ­РО

Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те на Фе­ър­П­лей Про­пър­тис АД­СИЦ, Со­фия е взел ре­ше­ние дру­жес­т­во­то да еми­ти­ра кор­по­ра­тив­ни обез­пе­че­ни об­ли­га­ции. Об­ща­та но­ми­нал­на стой­ност на еми­си­я­та е 4 млн. ев­ро, а сроч­ност­та и па­де­жът й е 60 ме­се­ца след да­та­та на из­да­ва­не на об­ли­га­ци­и­те. Еми­си­я­та ще бъ­де обез­пе­че­на с пър­ва по­ред ипо­те­ка на пра­во на стро­еж за из­г­раж­да­не на хо­тел в гр. Бан­с­ко и зас­т­ра­хов­ка на фи­нан­со­вия риск. Лих­ве­ни­ят про­цент е пла­ващ в раз­мер на шес­т­ме­сеч­ния EURIBOR + 4.00% го­диш­но, но не по-мал­ко от 6.75%, из­чис­лен на го­диш­на ба­за, пла­тим на шес­т­ме­сеч­ни ку­пон­ни пла­ща­ния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във