Банкеръ Daily

Новини

ФеърПлей Пропъртис отчете печалба от 1.479 млн. лв. за деветмесечието

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София (6F3), според която дружеството със специална инвестиционна цел е приключило деветмесечието с 1.479 млн. лв. нетна печалба. Това показват данните от представения на БФБ-София финансов отчет към 30 септември.
Фондът реализира 22.9 млн. лв. приходи от продажби, от които 75%, или 17.1 млн. лв., са в резултат от приключването на договори за продажбата на 81 апартамента от комплексите Санта Марина и Св. Иван Рилски. Останалата част от приходите се формира от наеми и експлоатация на инвестиционни имоти, както и от учредяване на право на строеж.
До края на годината се очаква да бъдат реализирани още 4.3 млн. лв. приходи от вече сключени, но неприключени договори за продажба на апартаменти, чийто брой към края на септември е 22.
Дружеството е близо до реализация на прогнозираната печалба в началото на годината. Трябва да се отчете също така, че текущата счетоводна печалба към момента в действителност се равнява на сумата подлежаща на разпределение като дивиденти, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.
От началото на 2009-а компанията е сключила нови договори за продажба на 126 апартамента с 9 856 кв. м обща разгъната застроена площ и на стойност 26.8 млн. лева. Дружеството допълнително е приключило сделка на стойност 2 265 480 евро (без ДДС) в последния ден на деветмесечието. Договорът бе за продажба на право на строеж върху част от Търговски парк Тракия в Пловдив, където ще бъде изграден супермаркет от веригата Лидл. С получените средства е намалена кредитната експозиция на дружеството.
Основните рискове, пред които е изправено дружеството са рисковете при инвестирането в недвижими имоти (т.н. секторни рискове). Тук се включват:

1. Неблагоприятни изменения на пазарните цени:
- Намаление на пазарните цени на недвижимите имоти,
- Намаление на равнището на наемите,
- Увеличаване на цените на строителството;
2. Повишение на застрахователните премии;
3. Забава при придобиването на имоти;
4. Неликвидни инвестиции;
5. Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти;
6. Свободни имоти и необходимост от преустройство;
7. Рискове, свързани със строителството/ремонтирането на недвижими имоти;
8. Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране;
9. Непокрити от застраховка загуби.

ФеърПлей Пропъртис е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13.25% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ-София, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на Комисията за финансов надзор за първо тримесечие на 2009 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във