Банкеръ Daily

Новини

ФЕЕИ: РАЗПОЛАГАМЕ СЪС СРЕДСТВА ДА ОБЕЗПЕЧИМ ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ

Във връзка с подадения сигнал до Комисията за финансов надзор от ТБ ОББ АД, в качеството си на банка довереник на облигационерите по издадена облигационна емисия с ISIN BG 2100041065 от Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, от дружеството със специелна инвестиционна цел правят уточнение по някои обстоятелства.
Допусната е техническа грешка при подаването на необходимата информация към 9 април 2009 г. относно остатъчната балансова стойност на вземанията по договорите, формиращи обезпечението на емисията.
Изискванията, съгласно одобрения от комисията Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации са заложени: размер на облигационната емисия - 3 млн. евро (5 867 490 лв.) и необходимо минимално обезпечение на емисията - 105% (6 160 864.50 лева).
Към съответната дата ФЕЕИ АДСИЦ разполага с необходимите вземания за достигане до нормативно определените проценти на обезпечение. В портфейла на дружеството към 31 март 2009 г. има 16 вземания по ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност в индустрията, по които няма вписан договор за особен залог. Балансовата стойност на тези вземания възлиза на 4 077 756.91 лева. Също така по банковата сметка, посочена в договора с банката довереник на облигационерите към 14 април 2009 г. наличните парични средства са в размер на 900 727.23 лева.
Необходимият размер от 3 146 900.26 лв. до достигане на задължителното обезпечение от 105% ще бъде осигурен чрез вписване на първи по ред особен залог по 15 вземания по ЕСКО договори в полза на ТБ ОББ АД на обща балансова стойност към 31 март тази година - 3 596 675.97 лева. По този начин, обезпечението ще достигне до 6 610 640.21 лв. или 112.6% от размера на облигационната емисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във