Банкеръ Daily

Новини

ФАРМАЦЕВТИТЕ АТАКУВАТ ЛЕКАРСТВЕНИЯ СПИСЪК В СЪДА

Българският фармацевтичен съюз /БФС/ подаде жалба до Софийския административен съд срещу указанията за работа с лекарствения списък на НЗОК.
Цените в лекарствения списък на касата са формирани на базата на надценки, които драстично се различават от предвидените в наредбата на МС за условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти. БФС поиска от Административния съд да отмени незаконосъобразните части от указанията и да постанови незабавно спиране на действието им. Българският фармацевтичен съюз /БФС/ подаде жалба в Административен съд – София срещу Указанията за работа с лекарствения списък на НЗОК и Приложение №2 към него, утвърдени от директора на касата на 10.01.2008 г. Мотивът за това е, че указанията противоречат на редица норми в действащото в момента законодателство. Най-сериозното несъответствие е свързано с надценките за аптеките при работа с лекарства заплащани по линия на НЗОК. Цените в лекарствения списък на касата са формирани на базата на надценки, които драстично се различават от предвидените в одобрената само месец по-рано наредба на МС за условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти. Буди недоумение фактът, че след като спорната наредба за надценките толкова упорито беше защитавана от Министерството на здравеопазването и в крайна сметка беше одобрена от правителството, сега НЗОК приема правила, които са в пълно противоречие с нея. Към указанията на касата е приложен списък с крайни цени за лекарствените продукти заплащани от бюджета на НЗОК, които са формирани на базата на надценки за аптеките между 0% и 15%. А приетата през декември 2007 г. наредба на Министерския съвет предвижда надценки от 18%, 20% и 22%, в зависимост от ценовата група на лекарствата. „Директорът на НЗОК, в колони 7 и 9 на Приложение № 2, към Указанието е определил други надценки на търговци на едро и на дребно с лекарствени продукти, които не съответстват на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и са определени едностранно в разрез с действащото законодателство”, пише в жалбата на Българския фармацевтичен съюз до Административен съд – София. Самият факт, че чрез Указания на НЗОК се определят крайни цени за продажби на дребно в аптеките също противоречи на закона. Директорът на НЗОК няма такива правомощия. Както вече стана ясно, цените за продажба от страна на търговци на едро и на дребно на лекарствени продукти се определят с наредба на Министерския съвет. Общият правен извод, според цитираните в жалбата на БФС основания е, че Указанията за работа с лекарствения списък на НЗОК от 10.01.2008г. са частично незаконосъобразни поради липса на компетентност, нарушение на административно-производствените правила и противоречие с материалноправни разпоредби. Решението за обжалване беше взето след като на 17.01.2008г. и на 22.01.2008г се проведоха срещи между представители на БФС и НЗОК, на които беше обсъдено изменението на сключените еднотипни договори между аптеките и НЗОК във връзка с Указанието от 10.01.2008г. На тези срещи не беше постигнато съгласие с директора на НЗОК за оттегляне на Указанието в частта му за определяне на цени за продажба на дребно на лекарствените продукти. Затова БФС поиска от Административния съд да отмени незаконосъобразните части от този нормативен акт. В подадената жалба е записано и особено искане съдът да постанови незабавно спиране действието на указанието в частта му относно оспорваните разпоредби. Мотивите са, че ако тези разпоредби бъдат изпълнени аптеките, работещи с лекарствени продукти финансирани от НЗОК, ще получат значително по-ниско заплащане спрямо нормативно определеното (съгласно Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти). Това може да доведе до рязко влошаване финансовото състояние на тези аптеки и много от тях ще бъдат принудени да прекратят договорите си с НЗОК поради невъзможност да работят на загуба. А това би ощетило хората с тежки и социалнозначими заболявания, чийто достъп до полагащите им се медикаменти заплащани от здравната каса ще бъде силно влошен

Facebook logo
Бъдете с нас и във