Банкеръ Daily

Новини

Европарламентът тихомълком прие ипотечната директива

След повече от десет години на преговори Европейският парламент тихомълком прие във вторник (10 декември) Директивата за договорите за ипотечните кредити без промени и изненади. Тя въвежда ясни правила за защита на потребителите, които вземат ипотечен заем. Основната й идея е да се хармонизират ипотечните практики във всички 28 страни членки на Европейския съюз и да се гарантира, че купувачите на жилища знаят какви са разходите и рисковете, свързани със заема. В обхвата на директивата попадат и договорите за ипотеки върху жилищни сгради, офис площи и земя за строеж.


Потребителите ще бъдат по-добре информирани, което означава, че ще могат да избират ипотечния продукт, който най-добре отговаря на техните нужди. Текстът въвежда и определени условия, към които трябва да се придържат кредитните институции, така че да бъдат по-отговорни към клиентите.


Банките ще трябва да предоставят на гражданите и фирмите стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ). Той ще включва и информация за очакваните промени на лихвите, като ще предоставя и възможно най-лошия сценарий.


Банката ще e длъжна да предупреждава клиентите преди подписването на договора, че дължимите погасителни вноски могат да нараснат заради поскъпването на съответната валута спрямо националната или спрямо еврото.


Кредитополучателите ще получат седемдневен срок, в който да решат дали ще подпишат договора за ипотека, или ще се откажат от него. За да е сигурно, че те ще могат да посрещнат задълженията си, текстът въвежда общоевропейски стандарти за оценка на кредитоспособността на кандидатите за ипотеки.


Новата директива трябва да гарантира, че кредиторите и кредитните посредници действат в интерес на потребителя и спазват строги правила за предоставяне на коректна информация при преките си контакти с клиентите. Банковите служители ще трябва да имат необходимите знания и компетенции в своята област на работа, така че да дадат на потребителите адекватни разяснения по условията на кредита в преддоговорната фаза.


Директивата осигурява на потребителите правото да погасят заемите си предсрочно. Въпреки това дали да има такса за предсрочно погасяване изплащане на кредита (т.е. преди изтичането на срока на договора) и какъв да бъде нейният конкретен размер всяка държава решава сама. Предвидените от страните членки условия може да включват и правото на кредитора за справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване. Обезщетението не следва да надвишава финансовата загуба на кредитора. Възможността за предсрочно погасяване също ще предоставя на кредитополучателите по-голяма гъвкавост.


Новата законова уредба оставя в ръцете на кредиторите отговора на въпроса: дали задълженията към банката се смятат за погасени, ако бъде продаден заложеният имот. Всяка държава обаче има право да разработи подходящи мерки за подкрепа на потребителите, чийто дълг не е погасен от продажбата на ипотеката.


Кредитните посредници, които имат разрешение да оперират в дадена държава членка на ЕС, ще могат да предоставят услуги на територията на единния пазар, след като покрият редица условия.


Цената на кредита за потребителя не се очаква да нарасне вследствие на допълнителни регулаторни разходи за привеждане на директивата в съответствие с практиките на кредиторите.


Директивата съдържа и клауза за финансовата грамотност на гражданите. Според нея държавите членки следва да насърчават мерки, които подпомагат образованието на потребителите във връзка с отговорното кредитиране и управление на дълговете и по-специално във връзка с договорите за ипотечни кредити.


След приемането на документа от Европейския парламент е необходимо той да получи одобрението на Съвета на ЕС. Най-вероятно това ще се случи по време на следващата среща на европейските лидери на 19 и 20 декември. След това предстои документът да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и правилата ще влязат в сила. Страните членки ще разполагат с две години да въведат правилата в националното законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във