Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОЛИЗ АУТО ПУСКА ОБЛИГАЦИИ ЗА 5 МЛН. ЕВРО

Съветът на директорите на Евролийз Ауто АД обяви издаването на четвъртата по ред емисия корпоративни облигации на дружеството в размер на 5 000 000 евро. Облигационният заем e със срок от 60 месеца и плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 2.95% годишно, но не по-малко от 6%. Водещ мениджър е Обединена Българска Банка АД. Всички плащания на главницата и лихвите се обслужват от Централния депозитар.
Евролийз Ауто АД поема задължението облигациите да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа (БФБ - София АД) в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им, като за тях ще се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публичната емисия облигации.
От началото на годината Евролийз Ауто е митирало облигационни емисии на обща стойност 18 млн. евро.
На 05.09.2007 г. дружеството проведе извънредно общо събрание на акционерите, на което бе прието решение за увеличаване капитала на дружеството от 4 867 200 лева на 9 000 000 лева посредством издаването на 4 132 800 нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 лев. Към 28.09.2007 година са внесени 25% или 1 033 200 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във