Банкеръ Daily

Новини

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ИЗДАВА ПЕТА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

Съветът на директорите на Евролийз Ауто АД издава пета по ред емисия облигации. Те са корпоративни, обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми. Книжата са обезпечени и регистрирани в Централния депозитар, съобщиха от фондовата борса. Размерът на сключения облигационен заем е 10 млн. евро, разпределен в 10 хил. книжа с номинална стойност 1 000 евро. Дата на издаване на емисията е 27 септември 2007 г., а срокът й е 60 месеца. Първата дата на падеж на главница е 27 март 2009 година. Купонът е плаващ с шестмесечни плащания при лихва в размер на 6-месечния EURIBOR + надбавка от 2.625% годишно.
Евролийз Ауто има кол опция за предсрочно погасяване на задълженията на емитента по главницата на заема. Мениджър на емисията е ТБ Пощенска Банка АД, а всички плащания по главницата и лихвите се обслужват от Централен депозитар АД.
Компанията поема задължението облигациите да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа (БФБ - София) в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им, като за тях ще се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации.
От началото на 2007 г. Евролийз Ауто, дъщерно на Еврохолд България АД, е емитирало облигационни емисии на обща стойност 28 млн. евро.
Справката от ДАКСИ показва, че Еврохолд България е най-голям акционер с дял от 53% от капитала, британската компания Темз Кепитал Партнърс Лимитид е с 33%, а застрахователното дружество Евро Инс АД с 13 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във