Банкеръ Daily

Новини

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СТРОЕЖ

На проведеното на 12 декември извънредно общо събрание на акционерите на Еуротерра България АД - София е приет мотивирания доклад по чл. 114а, aл. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, aл. 1, ЗППЦК. Тя касае сключване на договор с Туин Груп АД, София, за учредяване в полза на Еуротерра България АД на право на строеж върху недвижим имот: урегулиран поземлен имот, находящ се в София, район Витоша, местността Гърдова глава, с площ от 1 950 кв. метра.
Туин Груп АД ще учреди в полза на Еуротерра България АД право на строеж за построяване върху гореописания урегулиран поземлен имот на жилищни сгради с РЗП 2 535 кв. м., като учредителят си запазва правото на строеж върху обекти, представляващи около 20% от новопостроените жилищни сгради, които приемателят Еуротерра България АД ще построи със собствени средства срещу отстъпеното му право на строеж. Съгласно условията на договора, след изграждането на сградите Туин Груп АД ще бъде собственик на около 20% от новопостроените сгради, а Еуротерра България АД - на около 80% от сградите. Справедливата пазарна стойност на недвижимия имот е 429 хил. евро, съгласно експертната оценка на лицензирания оценител, а стойността на строителството ще възлезе на около 650 евро на кв. м., съгласно експертната оценка на лицензирания оценител.
На основание чл. 114 и сл. от ЗППЦК събранието е овластило съвета на директорите да сключи сделката, така както е описана в мотивирания доклад от борда на директорите.
Също така съветът на директорите е овластен да извърши всички други правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание и сключване на сделката, като определи всички останали условия във връзка със сключването на договора, при спазване на решението относно съществените условия на сделката и законовите изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във