Банкеръ Daily

Новини

Етап-Адресс иска промяна в условията по издадената емисия облигации

Обединена Българска Банка АД в качеството си на довереник на облигационерите на Етап-Адресс АД по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100012066 свиква общо събрание на облигационерите на дружеството на 3 май. То ще вземе решение за преструктуриране на задълженията по емисия облигации чрез предоговаряне на част от условията й и промяна на параметрите. Предлага се лихвеният процент на емисията да се промени от фиксирана на 7.325% на фиксирана в размер на минимум 9 на сто.
Въвежда се кол опция, т.е. емитенетът ще има право да погасява предсрочно част или цялата главница на облигационния заем, след даване на предварително тридесетдневно писменно предизвестие до довереника на облигационерите ТБ ОББ АД. Погасяването ще се извършва пропорционално на всички облигации в обращение, като емитентът не заплаща такса за предсрочно погасяване.
Определят се допълнителни условия, които трябва да бъдат спазвани от емитента във връзка с преструктурирането на емисията. До окончателното заплащане на всички задължения по емисията, емитента няма право, без предварително съгласие от страна на общото събрание на облигационерите да преобразува по смисъла на Търговския закон или пряко или чрез свързани лица, да придобива друго предприятие или да придобива част или всички дялове или акции от капитала на друго дружество, включително при увеличаване на капитала му или да регистрира ново дружество и да участва по друг начин в увеличаване на капитала на друго дружество. Освен това няма да има право да реализира нови инвестиционни проекти, различни от започнатите, към датата на общото събрание на облигационерите и да разпределя дивиденти до пълното погасяване на всички задължения по облигационната емисия.
При неспазване на което и да е било от условията по-горе, целият облигационен заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от общото събрание на облигационерите.
При липса на кворум то ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във