Банкеръ Daily

Новини

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ С ПЕТ ПЪТИ ПО-ВИСОКА ПЕЧАЛБА

Поради характера на дейността на Енергоремонт Холдинг АД нетните му приходи от продажби се отчитат като приходи от продажби на услуги по сключените договори с клиенти.
Дружеството приключва отчетнaта 2008 г. със счетоводна печалба в размер на 15.342 млн. лева. Съгласно чл.83 от ЗКПО през периода са внесени месечни авансови вноски в републиканския бюджет на стойност от 338 318 лв., а сумата, подлежаща на внасяне след представяне на годишната данъчна декларация е в размер на 1 194 939.60 лева.
Нетната неконсолидирана печалба за миналата година се увеличава пет пъти до 10.322 млн. лева. Причината за това се крие в нарасналите приходи от продажби, който са 82.464 млн. спрямо 30.309 млн. лв. за предходната година. Основен принос тук имат постъпленията от извършени услуги (82.324 млн. лв.).
Към 31 декември не е извършвана обезценка на материални запаси, тъй като ръководството счита, че не са налице условия за такава. Очевидно е увеличението на материалните запаси в сравнение с предходния период поради характера на сключените договори през отчетния период.
Към края на 2008 г. Енергоремонт Холдинг притежава 11 дъщерни и 4 асоциирани дружества, в които са инвестирани 4 059 813 лева.
Енергоремонт холдинг е компания с 40-годишна история. Основната й сфера на дейност е рехабилитация, ремонти, модернизации и реконструкции на енергийни съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ и топлофикационни и заводски централи и мрежи, както в областта на енергетиката, така и в отрасли като химия и металургия. Обхватът на възможностите включва парни котли и турбини, генератори, трансформатори, пречистващи съоръжения и топлоизолации. Енергоремонт холдинг и дъщерните му дружества са дългогодишни производители на енергетично оборудване, резервни части и металоконструкции както за текущо поддържане и капитални ремонти, така и за реконструкции и рехабилитации на основно оборудване в енергетиката. Със своя богат научно-технически опит и потенциал холдинговото дружество е в състояние да извършва пълния набор инженерингови услуги - проектиране, производство, доставка и монтаж и успешно да изпълнява значими проекти под ключ. В рамките холдинга се подобрява процеса на интеграция и в същото време на специализация между дъщерните компании. Взаимно допълващите се дейности дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарния дял на холдинговата структура, повишаване на пазарната капитализация и в резултат на това нарастване на пазарната стойност на акциите на холдинга.
Основният капитал по счетоводни данни отговаря на вписания в съда капитал и е в размер на 3 842 740 лв., като Миления 77 ЕООД, София има дял от 33.03%, Конвенционални енергийни системи АД държи 32.39%, Българска енергетика АД е с 32.16%, а други акционери са собственици на 2.43% от акциите с право на глас.
През отчетния период няма промяна в основните акционери на Енергоремонт Холдинг. Не съществуват и физически лица-акционери, които пряко да притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.
Дейността на Енергоремонт Холдинг е свързана основно с инвестиции в съучастия и генериране приходи от изпълнение на договори в отрасъл енергетика. В този смисъл основните рискове и несигурности пред компанията са вързани със секторния риск, който се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни изпълнители и др. Основният фирмен риск за Енергоремонт Холдинг е свързан с възможността за намаляване на приходите от сключени договори и продажби на дружествата, в които участва. В тази връзка този риск може да окаже влияние върху ръста на приходите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във