Банкеръ Daily

Новини

ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО ИЗДАВА НОВИ 1.323 МЛН. НОВИ АКЦИИ

Енергоремонт - Гълъбово АД свиква общо събрание на акционерите си на 4 декември 2007 г., което ще обсъжда решение за увеличение на капитала на дружеството от 282 838 лв. на 1 605 838 лв. чрез издаване на нови 1.323 млн. обикновени поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. Увеличение ще се извърши под условие, като Металик АД, Стара Загора, ще може да запише всички новоиздадени 1.323 млн. акции и да ги закупи и заплати по емисионната им стойност от 1 лв. за всяка.
Събранието ще трябва да вземе решение и за отпадане предимството на акционерите за придобиване на част от новите акции. Акционерите ще гласуват и решение за изменение и допълнение на устава на дружеството съгласно предложен от съвета на директорите проект за изменение.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Справката в ДАКСИ показва, че Металик АД притежава 52% от капитала на дружеството, специализирано в производство на метални конструкции и части от тях, а Енергоремонт Холдинг е с 35 на сто.
Предметът на дейност на най-големия акционер е производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн.

Facebook logo
Бъдете с нас и във