Банкеръ Daily

Новини

Енергоремонт Бобов Дол покрива загубата с неразпределена печалба от минали години

Енергоремонт Бобов Дол АД - Големо село свикване на редовно общо събрание на акционерите си на 5 ноември, съобщиха от дружеството. То ще обсъди предложението на съвета на директорите за покриване на част от загубата на дружеството за 2009 г. от неразпределената печалба от минали години. Това ще стане с натрупаната печалба към 31 декември 2009 г., в размер на 306 347.51 лева. С нея ще се покрие загубата за 2003 г. (в размер на 176 021.27 лв.) и част от загубата на дружеството за 2009 г. (в размер на 130 326.24 лв.).
Заедно с това ще се разгледат доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на дипломирания експерт -счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност на всички членове на съвета на директорите - Теодор Росенов Осиковски - председател на борда, Кирил Христов Зарев - изпълнителен директор, и Веско Стоянов Митрев, за дейността им през изминалата година. В дневния ред е и точката за определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите. Проектът за решение предвижда нов петгодишен мандат на съвета на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 ноември на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и се представят на акционери или техни представители.
Дружеството извършва основни ремонти в предприятията за производство и пренос на електроенергия , произвежда резервни части за съоръженията им по договори за поръчки.Също така извършва ремонти на електродвигатели и трансформатори, изпълнява и поръчки за нестандартни метални изделия по желание на клиента.
Мажоритарен собственик в дружество е Енергоремонт-Холдинг АД - София, притежава 71 016 бр. акции, представляващи 71.829% от общия капитал на емитента. Ж.С.Груп ООД - София, държи останалите 27 443 бр. акции, или 27.728% от книжата с право на глас.
Числеността на персонала към 31 декември 2009 г. е била 262 човека.

Facebook logo
Бъдете с нас и във