Банкеръ Daily

Новини

Енемона ще сключи договор за покупко-продажба на ел. енергия с Енемона Ютилитис

Промени в съвета на директорите на Енемона АД - Козлодуй (E4A) ще обсъждат на извънредно общо събрание на 2 декември. Проектът за решение предвижда освобождаване на Богомил Спиридонов от състава на мениджмънта.


В дневния ред е и точката за анексиране на рамков договор за получаване на лимит за кредитни сделки, с който ще бъде увеличен гласувания лимит от три на пет милиона лева, който ще отпуска Енемона Ютилитис АД на Енемона АД. Съветът на директорите и изпълнителните директори на дружеството ще бъдат овластени да сключат актуализирания договор.


Заедно с това мениджърите ще бъдат упълномощени за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за срок от три години с Енемона Ютилитис АД.


Акционерите ще актуализират и устава на дружеството.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 19 декември на същото място и при същия дневен ред.


Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 18 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на инженеринговата компания на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 16 ноември.


Капиталът на Енемона е 13 036 501 лева, разпределен в 11 933 600 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас и в 1 102 901 броя безналични, привилегировани, поименни акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас, всяка една от които с номинална стойност 1 лев. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас (акции от клас I) има право на участие в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във