Банкеръ Daily

Новини

Енемона обсъжда дивиденти за 2011-а

Докладите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети за 2011 г. (индивидуален и консолидиран) ще обсъди извънредното общо събрание на акционерите на Енемона АД - Козлодуй. То ще се проведе на 25 януари и ще вземе решение и за разпределение на финансовия резултат на фирмата. Става въпрос за неразпределената печалба от дейността на дружеството за 2010 година.


Инженеринговата компания отчете загуба от дейността си с натрупване към края на 2011 г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011 г. и 2009-а.


Проектът за решение предвижда покриване на констатираната загуба от дейността на дружеството с натрупване към декември 2011 г. в резултат на преизчислените финансови резултати за 2011 и 2009 г. със средства от премийни резерви.


Акционерите ще вземат решение за разпределяне на дивидент за 2011 г. на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Енемона АД. Мениджърите ще бъдат овластени за вземане на решение и организиране на разпределението на печалбата, ако има възможност за това.


В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година. Енемона е акционерно дружество с едностепенна система за управление, като бордът се състои от девет души - експерти с дългогодишен опит и отлични мениджърски умения. Инж. Дичко Прокопиев е главен изпълнителен директор и председател на съвета, инж. Цветан Петрушков е изпълнителен директор и зам.-председател на борда, инж. Людмил Стоянов е изпълнителен директор, а инж. Богдан Прокопиев е прокурист на Енемона.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 февруари на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на инженеринговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във