Банкеръ Daily

Новини

ЕЛЕНИТЕ ОТПУСКА КРЕДИТ НА МАЖОРИТАРНИЯ СИ СОБСТВЕНИК

Елените АД - Пловдив (4EW) свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 10 декември. То трябва да одобри договор за временна финансова помощ от Елените АД на Елените Инвест АД, в размер на 110 хил. лв. за срок от шест месеца, срещу пазарна лихва равняваща се на ОЛП плюс пет пункта надбавка.
Освен това акционерите ще обсъдят доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година. Туристическата фирма отчита нетна загуба от 196 хил. лв. при отрицателен финансов резултат от 180 хил. лв. за 2006 година. Ще се вземе решение за разпределение на печалбата от минали години и на фонд Резервен. Към 31 декември 2007 г. собственият капитал възлиза на 637 хил. лв, в т.ч. 341 хил. лв. основен капитал и 492 хил. лв. натрупана печалба.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Захарен комбинат-Пловдив АД, Шугар Комерс ЕООД и Димитрина Атанасова Мишева, от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 декември на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Елените на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 24 ноември.
Мажоритарен акционер в дружеството е Елените-Инвест АД с дял от 75% от капитала, Хилтън АД притежава 21.117%, а група физически лица - 3.558% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във