Банкеръ Daily

Новини

Експат Бета атакува БФБ с 43 428 900 акции

На свое заседание на 5 май Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Експат Бета АДСИЦ, София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Тя е в размер на 43 428 900 лв., разпределени в 43 428 900 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка. Горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) е вписана в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Дружеството е учредено през февруари 2008 г. и е без срок за съществуване. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във