Банкеръ Daily

Новини

ЕкоИнвест Холдинг излиза на печалба за деветмесечието на тази година

През деветте месеца на тази година нетните приходи от продажби на ЕкоИнвест Холдинг АД намаляват с 34 хил. лв. до 350 хил. лева. Към 30 септември обема и структурата на продажбите се формират от реализация на продукция - 328 хил. лв., и от извършени услуги - 22 хил. лева. Финансовите приходи нарастват със 119 хил. лв. и възлизат на 279 хил. лева. Обема и структурата на тези постъпления са от: приходи от лихви в размер на 75 хил. лв. и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти за 204 хил. лева.
Холдинговото дружество е реализирало през отчетния период счетоводна печалба в размер на 5 000 лева. За сравнение, преди година финансовият резултат е загуба от 70 хил. лева.
Разходите за оперативната дейност на холдинга намаляват със 74 хил. лв. и в края на деветмесечието са 624 хил. лева. От тях 5 000 лв. са изхарчени за материали, 41 хил. лв. са разходите за външни услуги, 32 хил. са използвани за амортизации, 33 хил. са за възнаграждения и 6 000 лв. са разходите за осигуровки на служителите. Финансови разходи на фирмата за периода намаляват с 52 хил. лв. до 181 хил. лева.
Краткосрочните вземания на холдинга са в размер на 1.746 млн. лв., докато срещу тях краткосрочните задължения са 2.831 млн. лева.
Общият размер на начисленото възнаграждение на членовете на съвета на директорите, както и на лицето, оправомощено да управлява и представлява дружеството, към 30 септември е 8 640 лева.
Най-големите акционери в холдинга са Олег Прокопиев Прокопиев, който притежава пряко 144 466 бр. акции, представляващи 49.94% от гласовете в общото събрание на акционерите, и Снежанка Цветанова Игнатова, с 54 753 броя, или 18.93 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във