Банкеръ Daily

Новини

ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ ПРОМЕНЯ СРОКА НА УЧРЕДЯВАНЕ

Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ - София (EF1) е насрочило общо събрание на акционерите си на 18 ноември, съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди предложението за промяна в срока на съществуване на дружеството, както и съответното допълнение в устава на фонда.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 декември на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на Ефектен унд Финанц-Имоти на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 31 октомври.
Предметът на дейност е свързан с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Първоначално обявеният срок на учредяване е седем години.
Капиталът на дружеството, в размер на 650 хил. лв., е разпределен между Петър Кирилов Терзиев, който държи пряко 62% и непряко още 7% от акциите с право на глас, а останалите са собственост на Ефектен унд Финанц-България ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във