Банкеръ Daily

Новини

ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Е ПРИЕЛО ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СВИНЕВЪДСТВО-ПРЕСЛАВЕЦ

В БФБ-София е постъпило уведомление относно резултат от търгово предложение за закупуване на ценни книжа на Свиневъдство-Преславец АД - София от предложителя Мел Холдинг АД. Чрез упълномощения инвестиционен посредник Статус Инвест АД са изкупени 70 бр. акции от едно физическо лице, което е приело предложението на цена от 9.40 лв. за акция.
Към момента Мел Холдинг притежава пряко и чрез свързани лица общо 90.21% от акциите с право на глас и възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.
За първото шестмесечие на 2007 г. Свиневъдство-Преславец отчита загуба от 18 хил. лева.
Предметът му на дейност е свързан с производство на малки прасета, свине за разплод и угояване, свинско месо, месни произведения, кожи и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във