Банкеръ Daily

Новини

Единен орган ще администрира управлението на подземните богатства

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. С него се създават законови предпоставки за усъвършенстване на институционалната рамка, като след извършване на административната реформа ще има единен орган по управлението на подземните богатства – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Ведомството ще изготви национална политика и стратегия за тяхното управление и на тази основа ще бъде разработен проект на нов Закон за подземните богатства, в който ще бъдат уредени по нов начин обществените отношения в тази сфера.
Проектът съдържа предложение за промяна на администрирането на процесите относно подземните богатства. Ще бъде въведен единен подход при определяне на държавната политика за разпореждане с подземните богатства, приложима за цялостния процес, обединяващ фазите на търсене, проучване и експлоатация, както и управление на технологичните отпадъци. С проекта се цели интегриране на функциите на държавно управление относно предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства и контрол по изпълнението на концесионните договори, разпръснати до сега в три министерства (Министерството на околната среда , Министерството на регионалното развитие и Министерството на икономиката), при запазване на специализирания контрол по опазване на земните недра и спазване на трудовото законодателство от съответните институции на екологичното и социалното менестерства.
Проектът следва утвърдената управленска практика на повечето от европейските държави, както и критериите на европейската Инициатива за суровините за въвеждане на принципа на едно гише. Дейностите по управление на подземните богатства са икономически по своята същност, поради което в повечето държави в Европа са в ресора на икономическото министерство.
Интегрираното осъществяване в едно министерство на управленските компетенции относно дейностите по търсене, проучване и предоставяне на концесии за добив на подземни богатства и по геоложките изследвания осигурява по-добре поставянето на националните цели и изработването на необходимата единна икономическа политика, без да се пренебрегват чувствителните за отрасъла изисквания за устойчиво развитие и участие на обществеността.
Предлаганата структурна реформа е насочена към превръщането на минната администрация в универсална институционална система, способна да осигури цялостно управление и контрол на дейностите в сектора, характерни с висока степен на риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във