Банкеръ Daily

Новини

ДВОЙНО НАМАЛЯХА ПРОДАЖБИТЕ НА СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ

Приходите от продажби в групата на Северкооп - Гъмза Холдинг АД през 2008 г. са в размер на 4.059 млн. лв. и са намалени двойно в сравнение с предходната година, когато са били 8.596 млн.лева. Основна причина за това са по-малките продажби на активи през миналата година. Приходите от продажби на продукция възлизат на 2.365 млн. лв. или 58% от общите приходи, а другите приходи и печалби са 1.694 млн. лева. Консолидираните финансови приходи са в размер на 1.267 млн.лв., което е с 969 хил.лв. повече от 2007 година. Увеличението се дължи на факта, че са извършени операции по продажба на инвестиции от дружеството майка Северкооп - Гъмза Холдинг АД, а именно продажба на дъщерното дружество Рекорд АД, Габрово с печалба от 503 хил. лв. и продажба на 18.31% участие в капитала на Звезда АД, Долна Митрополия с печалба 261 хил. лева.
Увеличението на курса на долара спрямо лева през 2008-а допринесе за реализиране на положителни курсови разлики - 51 хил. лв. (през 2007 г. консолидираните разходи от курсови разлики са в размер на 166 хил. лв.). Разходите за дейността на групата през 2008 г. възлизат на 4.210 млн. лв, при 4.275 млн. лв. за 2007 година. Най-съществените пера са за: за материали - 1.670 млн. лв., или с 234 хил. лв. по-малко спрямо миналата година, за външни услуги - 865 хил. лв., или с 47 хил. лв. повече от 2007 г., и за персонал и осигуровки - 1.383 млн. лв., при 1.253 млн. лв през 2007 година.
Формираният консолидиран финансов резултат на Северкооп - Гъмза Холдинг АД за 2008 г. е печалба в размер на 1.131 млн. лв. и не е повлиян от сделки и операции с необичаен характер или промени в счетоводната политика. Значително влияние върху резултата оказва както печалбата на холдинга, така и реализираната печалба от асоциираното дружество Медийни системи АД, Стара Загора (288 хил. лв. дял на холдинга в печалбата). В сравнение с предходната 2007 г. печалбата е намаляла с 2.224 млн. лева. Доходът на една акция е 0.42 лв. при 1.25 за 2007 г. и е изчислен на основата на нетната печалба за периода и общия брой на обикновенните поименни акции на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във