Банкеръ Daily

Новини

Два пъти се намалява данъкът върху доходите на юридически лица от ЕС, получени от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

Два пъти се намалява данъкът върху доходите на юридически лица от ЕС, получени от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения. Това предвижда приетият от правителството законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Нормативът е предложен за одобрение от Народното събрание. Той има за цел усъвършенстване на данъчното законодателство и въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз.
Сред основните предложения са намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия според европейското законодателство.
Предлага се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък от 10% за доходите им от услуги с източник България.
В законопроекта е заложена промяна в данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, като се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки. При това данъчните финансови резултати за съответните минали години ще се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.
Министрите решиха данъкът върху доходите на чуждестранни юридически лица от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество да се удържа от платеца на дохода, а не от получателя на същия, което ще съответства на общия принцип на удържане на данъка при източника.
Прецизирани са разпоредбите по облагането на данъчно задължените лица, които извършват морско търговско корабоплаване за дейността им от опериране на кораби, с цел съответствие с изискванията на правото на ЕС.
Със законопроекта се предлага и промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която се дефинира понятието „притежател на дохода за избягване на противоречивото му интерпретиране. Терминът обслужва прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Неправилното му интерпретиране създава условия за отклонение в значителни размери на приходи за бюджета чрез заобикаляне на действащите спогодби.
За облекчаване на административната тежест за малкия бизнес е предложена и промяна в Закона за счетоводството. С нея се предоставя възможност на предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност, да не изготвят Отчет за паричните потоци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във