Банкеръ Daily

Новини

Дъщерно дружество на Трейс Груп Холд увеличи капитала си с 1.9 млн. лева

На 2 май в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на Пи Ес Ай АД, съобщиха от компанията майка Трейс. То е станало с непарична вноска, представляваща Асфалтова база ULTMAP 2700В5 Е250L, при условията на чл.194, ал.4 от Търговския закон, на стойност 1 943 100 лева, чрез издаване на нови 43 180 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 45 лева всяка.
Всички акции са записани от Трейс Груп Холд АД. След увеличението капиталът на Пи Ес Ай АД е в размер на 4 579 830 лева, разпределен в 101 774 книжа по 45 лева всяка една.
Пи Ес Ай АД е водещо дружество от групата на Трейс, което изпълнява големи инфраструктурни проекти и извършва текущ ремонт и зимно поддържане на пътища, както от републиканската така и от общинската пътна мрежа. Дружеството е партньор в Сдружение Магистрала Трейс, което изпълнява допълнително проектиране и строителство на обект: АМ Тракия (А-4) Оризово - Бургас, участък: ЛОТ 2 – Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. Проектът е на стойност 137.868 млн. лева.
Пи Ес Ай АД е и водещ партньор в Обединение Метро Младост, което изпълнява разширението на метро в София в участъка ж.к. Младост І - бул. Цариградско шосе. Проектът е на стойност 221 970 879.60 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във