Банкеръ Daily

Новини

Дъщерно дружество на Св. Св. Константин и Елена Холдинг успешно пласира емисия корпоративни облигации

Дъщерното дружество на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД -Астера I ЕАД, е издало чрез частно пласиране на емисия корпоративни облигации, съобщиха от компанията майка.
Тя е в размер на 5 млн. евро, разпределени в 5 000 обикновени лихвоносни поименни безналични свободнопрехвърляеми обезпечени облигации с номинална стойност от по 1000 евро всяка. Датата, от която започва да тече, падежът, е 14 март 2011 година. Купонът е равен на 8% проста лихва, като лихвените плащания ще са на всеки шест месеца. Датата на падежа, която съвпада и с последното плащане по главницата, е 14 март 2018 година.
Емисията ще бъде регистрирана за търговия на БФБ-София в срок не по-дълъг от шест месеца. За целта същата е регистрирана в Централен депозитар АД и ще бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор, след потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар.
Книжата са пласирана успешно като е записан и заплатен пълния размер на издадената емисия корпоративни облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във