Банкеръ Daily

Новини

ДУНАПАК-РОДИНА АД ПРОМЕНЯ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителният съвет на Дунапак-Родина АД, Пловдив свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21 декември 2006 г., според публикувана покана в Държавен вестник. В дневния ред е включено приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството и за дейността им до датата на общото събрание. Акционерите ще гласуват за преминаване към едностепенна система на управление, осъществявано от съвет на директорите. За членове на съвета на директорите са предложени Дунапак Пейпър енд Пакаджингс АД, Унгария, Станислав Георгиев Разпопов и Мехмет Рафет Ахмет. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 28 януари 2007 г., на същото място и при същия дневен ред.
От 30 септември 2002 г. завод Родина е част от австрийския концерн за производство на хартия и опаковки Хамбургер ( Мосбургур)/ Дунапак. Групата е най-големият производител на хартия и средства за опаковане в Средноевропейския регион. Чрез своята интеграция предлага на своите партньори всеобхватен пакет от услуги, осигуряващ решения в опаковането, качеството, надеждното обслужване, както и проблемни решения при оползотворяване на отпадъците. Компанията притежава седем фабрики за производство на хартия и шестнадесет фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Словения, България, като общият годишен оборот надхвърля на 1 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във