Банкеръ Daily

Новини

Дружеството със специална инвестиционна цел Пи Ар Си ще актуализира договорите си за наем

Акционерите са приели представената към 15 юни пазарна оценка на наемите на недвижимите имоти, собственост на Пи Ар Си АДСИЦ - София (PRQ), става ясно от публикувания чрез БФБ-София протокол от проведеното на 30 юни общо събрание. Взето е решение за съобразяване на наемите по действащи договори за наем с посочените в експертната оценка.
Приети са доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 г. и е решено сумата от 1 582 845.20 лв. да се разпредели като дивидент. Всеки притежател на книжа от фирмата ще получи брутен дивидент в размер на 1.203 лв. на акция за миналата година.
Печалбата на Пи Ар Си за 2010 г. е в размер на 1 758 716.89 лв., а десет процента от нея ще влязат във фонд Законови резерви.
Общото събрание е гласували и освободило от отговорност членовете на съвета на директорите - Райчо Райчев - председател на съвета и изпълнителен директор, Алекси Попов и Галин Попов, за дейността им през изминалата година.
Акционерите са одобрили и предложените промени в устава на дружеството.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 14 юли. Сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, могат да се сключват до 12 юли.
Предметът на дейност на Пи Ар Си е свързан с набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизиця на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда, и/или продажбата им, както и за извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във