Банкеръ Daily

Новини

Дружеството със специална инвестиционна цел Недвижими имоти София ще капитализира печалбата си

Дружеството със специална инвестиционна цел Недвижими имоти София АДСИЦ - София (RSS) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 2 май, което ще обсъди годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година. То ще вземе решение и по начина за разпределение на финансовия резултат. Брутната печалба на дружеството е паднала до 7 000 лв., формирана от само от приходи от продажби. Година по-рано печалба е била 31 хил. лв. и е натрупана от постъпления от продажби и от лихви.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на управителния орган - Ралица Николова Грозданова - председател на съвета на директорите, Любомир Владимиров Павлов - заместник-председател, Димитър Атанасов Георгиев - изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през 2010 година.
За финансовата 2009 г. мениджърите са получили следните възнаграждения: Димитър Атанасов Георгиев - 17 280 лв., Любомир Владимиров Павлов - 17 280 лв., и Ралица Николова Грозданова - 0 лева.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 18 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 април.
Дружеството е учредено през октомври 2006 г. с неопределен срок на съществуване То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Ди Ен Джи Асетс ЕООД притежава 568 075 броя поименни акции с право на глас, представляващи 87.40% от капитала и гласовете в общото събрание на Недвижими имоти София. Любомир Владимиров Павлов притежава 10%, а Финансова консултантска компания ЕООД с едноличен собственик на капитала и управител Любомир Владимиров Павлов има дял от 0.005 на сто.
Предвид общата икономическа ситуация възможностите за реализация на инвестиционните намерения са силно ограничени, съобщават от фирмата. Действията, които тя предприема са насочени към осигуряване на минимално необходимите за поддържане на дейността средства до подобряване на ситуацията и достигане на точка, когато дружеството ще бъде в състояние да продължи дейността си съобразно заявените инвестиционни намерения.
Недвижими имоти София притежава урегулиран поземлен имот по плана на София, на бул. Ал. Малинов - Младост 3, с площ от 3 140 кв. м, придобит със собствени средства и два банкови кредита. През 2009 г. е договорено удължаване на срока на посочените заеми до септември 2011 г. с цел избягване на пикът на финансовата криза и кризата на пазара на инвестиционни имоти и съответно минимизиране на евентуални загуби от влошената ситуация. Обезпеченията са непроменени. През тази година се предвижда изплащане на дължимите суми към акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във