Банкеръ Daily

Новини

Дружеството със специална инвестиционна цел Лев Инвест задели 44 771 лв. за дивиденти

Дружеството със специална инвестиционна цел Лев Инвест - София (9LV) свиква редовно общо събрание на акционерите на 16 май. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение относно начина за разпределение на финансовия резултат. Печалбата за миналата година, коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ, е в размер на 49 745.82 лева. Проектът на решение предвижда 90% от печалбата, или 44 771.238 лв., да се разпредели под формата на дивидент на акционерите. Останалата част от 10%, в размер на 4 974.582 лв., ще бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Николай Начев - председател на борда и изпълнителен директор, Севдалина Чендова - заместник-председател, Георги Йорданов, Красимир Пенчев - независим член, Петко Добрински, от отговорност за дейността им през 2010 година.
Чендова и Йорданов са освободени от длъжност от извънредното общо събрание, проведено на 15 октомври 2010 година. Тогава Пенчев и Добрински са избрани в мениджмънта, а Начев е преизбран, като и тримата имат петгодишен мандат за управление.
Общото събрание ще вземе решение за промяна на седалището и адресът на управление на дружеството, който се премества в София, бул. Цариградско шосе №111-117, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6.
Взетите от акционерите решения ще бъдат отразени в актуализирания вариант на устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 31 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 2 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 28 април.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 111-117, бизнес център Евротур.
Дружеството е издало 650 хил. броя акции, които дават право на по един глас в общото събрание. те са разпределени между Лев корпорация АД, която притежава 500 хил. книжа, и Застрахователна и презастрахователна компания Лев Инс АД, която е собственик на останалите 150 хил. акции.
Лев Инвест е създадено през 2007 г. като дружество със специална инвестиционна цел, а предметът му на дейност е свързан с набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
Печалбата на дружеството преди година беше 133 870 лева, а всеки от акционерите получи по 0.1853 лв. за всяка притежавана ценна книга.
Към края на 2010 г. финансовите активи на дружеството са под формата на договори за цесии в размер на 704 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във