Банкеръ Daily

Новини

Доходност от 3.15% при продажба на 10.5-годишни ДЦК

Рекордно ниска доходност от 3.51% бе регистрирана на проведения аукцион за продажба на 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Постигнатата доходност на предходния аукцион за същата емисия на 13 август беше 4.12%, а при нейното пускане в обращение на 9 януари - 5.35%, съобщи Министерството на финансите. Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за безрискови германски федерални облигации е 196 б.т., като това е най-ниската стойност от началото на годината за дългосрочни ДЦК.


Общият размер на всички заявени поръчки бе 153.2 млн. лв., при предложено и одобрено количество от 55 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.79. Общата номинална стойност на емисията след днешния аукцион е 250 млн. лв., което способства тя да бъде една от най-ликвидните емисии в обращение на вътрешния пазар през настоящата емисионна година. При разпределението по видове инвеститори банките са 48%, застрахователни дружества - 24%, пенсионни фондове - 19% и други институционални инвеститори - 9 на сто. Отчетената на аукциона доходност е по-ниска от текущата доходност по 10-годишни държавни облигации в редица държави от ЕС: Унгария (7.19%), Румъния (6.70%), Испания (5.71%), Италия (5.09%), Полша и Литва (4.90%), Латвия (4.07%).


Доходността на емисията 10.5-годишни ДЦК е от определящо значение за формирането на стойността на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване - критерий от Маастрихт. Съгласно публикуваните от Европейската централна банка на 12 септември данни, показателят за България за август е 4.28% и е на най-ниското си равнище от 2007 година.


Проведеният аукцион потвърждава тенденцията за чувствително понижение на доходността на първичен пазар в целия матуритетен сегмент на дълговата крива. Високият интерес на участниците затвърждава статута на българските ДЦК на инвестиционен инструмент, осигуряващ максимално ниво на сигурност във време на продължаваща дългова криза в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във