Банкеръ Daily

Новини

До момента Руно-Казанлък редовно изплаща главниците и лихвите по облигационната емисия

До момента Руно-Казанлък АД редовно изплаща главниците и лихвите по облигационната емисия, става ясно от представения в БФБ-София отчет за деветмесечието за за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100017040. През третото тримесечие съгласно решение на общото събрание на облигационерите е погасена предсрочно главница в размер на 689 161 евро, заедно с начислените върху предсрочно погасяваната сума лихви .
Емисията облигации на компанията е целева и набраните от емисията средства са използвани за рефинансиране на част от заемите, взети от дружеството-емитент във връзка с придобиване на осем водно-електрически централи .
Съгласно поетите с облигационната емисия ангажименти, Руно-Казанлък АД редовно следи състоянието на вземанията по договори за изкупуване на електрическа енергия с ЕВН, ЧЕЗ и Е.ОН, както и състоянието на акциите на дружеството, служещи за покритие на емисията облигации, съобщават от фирмата. Подновени са всички договори за изкупуване на ел.енергия от електроразпределителните компании. Направена е оценка на акциите на Руно-Казанлък АД съгласно поетите ангажименти . През трето тримесечие на 2010 г. не са настъпили промени на обезпечението на облигационната емисия.
През третото тримесечие на 2010 г. дружеството не е отписвало залога върху вземанията, включени в основното покритие на емисията облигации, за срока на облигационния заем. Акционерите на дружеството редовно следят за състоянието на залога върху акциите на дружеството, включени в основното покритие на емисията облигации, като се извършват периодични оценки на състоянието на акциите от лицензирани оценители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във