Банкеръ Daily

Новини

ДО 7 СЕП­ТЕМ­В­РИ СЕ ПРО­ДА­ВАТ АК­ЦИИ С ПРА­ВО НА ГЛАС В ОБ­ЩО­ТО СЪБ­РА­НИЕ НА ТРАНС­СТ­РОЙ-БУР­ГАС

Пос­лед­на­та да­та за сключ­ва­не на сдел­ки с ак­ции на Транс­ст­рой-Бур­гас АД на бор­са­та, в ре­зул­тат на ко­и­то при­об­ре­та­те­лят ще мо­же да уп­раж­ни пра­во­то си на глас в ре­дов­но­то об­що съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те, е 7 сеп­тем­в­ри. Съб­ра­ни­е­то е нас­ро­че­но за 25 сеп­тем­в­ри 2006 го­ди­на. Ак­ци­о­не­ри­те ще нап­ра­вят про­ме­ни в ор­га­ни­те на уп­рав­ле­ние и в ус­та­ва на дру­жес­т­во­то. Очак­ва се ре­ше­ние и от­нос­но раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на по­ло­жи­тел­ния фи­нан­сов ре­зул­тат за 2005 го­ди­на. Нет­на­та пе­чал­ба на Транс­ст­рой-Бур­гас АД за ми­на­ла­та го­ди­на на­ма­ля до 98 хил. лв. спря­мо 230 хил. лв. за пред­ход­на­та 2004 го­ди­на. През пос­лед­ни­те пет го­ди­ни дру­жес­т­во­то не е раз­п­ре­де­ля­ло ди­ви­ден­ти.
Транс­ст­рой-Бур­гас АД е с пред­мет на дей­ност стро­и­тел­с­т­во на хид­ро­тех­ни­чес­ки съ­о­ръ­же­ния, прис­та­нищ­но, про­миш­ле­но, път­но, же­ле­зо­път­но, ае­род­рум­но стро­и­тел­с­т­во, как­то и ел. мон­таж­ни, во­доп­ро­вод­ни и ка­на­ли­за­ци­он­ни мре­жи. Ос­нов­ни­ят ка­пи­тал на дру­жес­т­во­то е 88 хил. лв., ка­то той е раз­п­ре­де­лен меж­ду Транс­ст­рой 2000 АД с 59.84%, Не­дор АД с 25.00% и Ма­е­да Кор­по­рей­шън - Па­на­ма с дял от 10.70 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във