Банкеръ Daily

Новини

ДО 7 МАЙ ОБЛИГАЦИИТЕ НА СЕРДИКА ПРОПЪРТИС СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Сердика Пропъртис АДСИЦ - София (6SR1), с ISIN код - BG2100008080, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 май (четвъртък).
Поредното плащане ще бъде на 14 май, а лихвеният процент е равен на 6.5 на сто.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 май.
Дружеството със специална инвестиционна цел е учредено през декември 2006 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във