Банкеръ Daily

Новини

ДО 4 СЕП­ТЕМ­В­РИ СЕ ЗА­КУ­ПУ­ВА ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИЯ ЗА УЧАС­ТИЕ В ТЪР­ГА ЗА ТЕЦ РУ­СЕ ЗА­ПАД

На 4 сеп­тем­в­ри 2006 г. из­ти­ча сро­кът за за­ку­пу­ва­не на тръж­на­та до­ку­мен­та­ция за учас­тие в пуб­лич­ния търг с яв­но над­да­ва­не за при­ва­ти­за­ци­я­та на ТЕЦ Ру­се За­пад, обо­со­бе­на част от Топ­ло­фи­ка­ция Ру­се ЕАД. Са­ми­ят търг ще се про­ве­де на 11 сеп­тем­в­ри в Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция, а на­чал­на­та тръж­на це­на е 3.300 млн. ле­ва. По­се­ще­ния и ог­ле­ди на обо­со­бе­на­та част мо­гат да се из­вър­ш­ват все­ки ра­бо­тен ден до на­чал­ния час на про­веж­да­не на тър­га след за­ку­пу­ва­не на тръж­на­та до­ку­мен­та­ция и пред­с­та­вя­не на удос­то­ве­ре­ние за пра­во на из­вър­ш­ва­не на ог­лед, из­да­де­но от Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция.
ТЕЦ Ру­се За­пад е пред­наз­на­че­на за ком­би­ни­ра­но про­из­вод­с­т­во на елек­т­ро- и топ­ло­е­нер­гия. Цен­т­ра­ла­та е из­г­ра­де­на в пе­ри­о­да 1968-1970 г. и е пус­на­та в ек­с­п­ло­а­та­ция през 1972 г., ка­то пър­во­на­чал­но съ­о­ръ­же­ни­я­та са би­ли про­ек­ти­ра­ни и ек­с­п­ло­а­ти­ра­ни с ос­нов­но го­ри­во въг­ли­ща и ма­зут. През 1989 г. цен­т­ра­ла­та е на­пъл­но мо­дер­ни­зи­ра­на и пре­ми­на­ва на ос­нов­но го­ри­во - при­ро­ден газ. В мо­мен­та ТЕЦ Ру­се За­пад ра­бо­ти пре­дим­но ка­то отоп­ли­тел­на цен­т­ра­ла. Об­ща­та й топ­лин­на мощ­ност е 41 MW. Про­из­вод­с­т­во­то на топ­ло­е­нер­гия има мес­т­но зна­че­ние. Ви­со­ка­та стой­ност на из­пол­з­ва­но­то го­ри­во, как­то и мал­ки­ят брой пот­ре­би­те­ли в ра­йо­на, ко­и­то се пол­з­ват от ус­лу­ги­те, обус­ла­вят от­ри­ца­тел­ния фи­нан­сов ре­зул­тат от дей­ност­та. Топ­ло­е­нер­ги­я­та се из­ку­пу­ва от сто­пан­с­ки и бю­джет­ни пот­ре­би­те­ли. Ос­нов­ни­те по-круп­ни пот­ре­би­те­ли на про­миш­ле­на па­ра са Прис­та ойл, Фа­зан ЕАД и ЕТ Топ мен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във