Банкеръ Daily

Новини

ДО 30 ЮНИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2008 Г.

Съгласно Закона за счетоводството всички търговци, пререгистрирани до 31 май 2009 г., са задължени да представят в Търговския регистър одобрените и приети годишни финансови отчети за 2007 и 2008 г., в срок до 30 юни.
Заедно с тях, акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Към заявлението се добавят и доказателства за редовното свикване на общото събрание на акционерите/съдружниците.
Санкцията за неподаване в срок на годишния финансов отчет е в размер между 2000 и 3000 лв. за юридическите лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във