Банкеръ Daily

Новини

До 3 май облигациите на ХипоКредит са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTC), с ISIN код – BG2100014062, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 3 май (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 12 май, а купонът е равен на шестмесечния EURIBOR + 4% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 5 май.
Дружеството е учредено през януари 2004 година. То е специализирано във финансиране на проекти, предоставяне на на гаранции, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
Емисията в размер на 6 млн. евро, разпределени в 6000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно - прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с шестмесечен период на лихвено плащане. Срокът на книжана е 60 месеца, а падежът е на 12 май 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във