Банкеръ Daily

Новини

До 14 май облигациите на Пълдин Лайън Груп са с право на лихвено плащане

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисията от облигации, издадена от Пълдин Лайън Груп АДСИЦ - София, с ISIN код: BG2100010086, регистрирана на Неофициален пазар на облигации. Причината за това е настъпващия падеж на емисията на 20 май.
Борсовият код на книжата е 5P6A, а последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 14 май (петък).
Емисията корпоративни облигации е в размер на 2 млн. лв., разпределени в 2 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лв. всяка. Тя беше с фиксирана лихва от 9% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане и срок изплащане 24 месеца, считано от 20 май 2008 година.
Дружеството е специална инвестиционна цел е учредено през октомври 2006 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във