Банкеръ Weekly

Новини

До 14 февруари се подават възражения за обхвата на допустимия слой

До 14 февруари се подават възражения за обхвата на допустимия слой за кампания 2012 г., съобщи Министерството на земеделието.


Запознаването на кандидатите със заявените от тях площи (земеделски парцели), които изцяло или частично попадат извън специализирания слой, може да се извърши чрез интернет страницата на Фонд bdquo;Земеделиеrdquo;. Запознаване с географския обхват на специализирания слой bdquo;Площи в добро земеделско състояниеrdquo; може да се извърши в която и да е общинска служба по земеделие в рамките на областта по местонахождение на заявените от кандидата площи. При посещение в службите, земеделските стопани е препоръчително да носят карти на блоковете на земеделското стопанство от заявлението за подпомагане за 2012.


Възраженията срещу обхвата на специализирания слой по отношение на конкретни негови части могат да се подават единствено по предварително одобрен образец. Възраженията се генерират автоматично от секция bdquo;Система за индивидуална справка по Директни плащанияrdquo; от интернет страницата на ДФ bdquo;Земеделиеrdquo;, след като земеделският стопанин е избрал за кои части да подаде възражение. Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция bdquo;Земеделиеrdquo; по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане, самостоятелно или със съдействието на служители на ОСЗ. Възражението се подписва от кандидата, който следва също така да попълни саморъчно и адреса на областната дирекция bdquo;Земеделиеrdquo;, чрез което се подава възражението. Всеки кандидат ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова (тоест впоследствие да се включат и парцели, които първоначално не са били избрани).


Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок и/или не са по образец, генериран от секция bdquo;Система за индивидуална справка по Директни плащанияrdquo; от интернет страницата на ДФ bdquo;Земеделиеrdquo;. Няма да се генерират и възражения относно площи, които са били проверени за кампания 2012 г. от страна на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, тъй като за тези случаи одобрението на подпомагането се базира на резултатите от тези проверки, а не на данните от специализирания слой.


От друга страна ще могат да се подават възражения за парцели извън обхвата на слой bdquo;Площи в добро земеделско състояниеrdquo;, за които одобрението им за подпомагане не зависи от обхвата на специализирания слой (например парцели, заявени като постоянно затревени площи единствено по мярка НАТУРА 2000 или по мярка агроекологични плащания, направления ВПС, пасторализъм и др.). Евентуални промени обаче в обхвата на bdquo;допустимия слойrdquo; по отношение на такива площи, няма да доведе до промяна в одобрението/неодобрението им за подпомагане по тези конкретни мерки.


Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и специализирания слой bdquo;Площи в добро земеделско състояниеrdquo; ще бъде актуализиран, в случаите когато бъде установена техническа грешка или пропуск в него. Потвърждаването или изменението на обхвата на bdquo;Площи в добро земеделско състояниеrdquo; се осъществява само на екран, по ортофотозаснемане 2012 или спрямо констатациите от протоколи от всички типове теренни проверки, извършени от структурите на МЗХ за кампания 2012. Изменението на обхвата на специализирания слой може да бъде както в посока включване в него на определени площи, така и в премахване на такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във