Банкеръ Daily

Новини

До 12 май акциите на Актив Пропъртис - Пловдив дават право на дивидент

На 12 май е последната дата за сключване на сделки с акции на Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив (5AX) на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент.
На проведено на 30 април общо събрание е взето решение за разпределяне на дивидент за 2009 г. от 0.02 лв. на акция.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 14 май.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във