Банкеръ Daily

Новини

Днес министрите ще изслушат информация за изпълнението на републиканския бюджет за 2010 година

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено в сряда (9 февруари) от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на министерския съвет. В предварителния дневен ред са включени 19 точки.
1. ДОКЛАД ОТНОСНО ОТТЕГЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2010-2020 Г.
Внася: министърът на физическото възпитание и спорта
2. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ПО ИСКАНЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РАЗСРОЧВАНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО ПУБЛИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ НА „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НАМАЛЯВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ОБЩО ПУБЛИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД, ПРЕДОСТАВЕНО С РЕШЕНИЕ №616 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. И РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №616 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НАМАЛЯВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ОБЩОТО ПУБЛИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД, ПРЕДОСТАВЕНО С РЕШЕНИЕ №911 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ПАТРИКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №71835/01), „КАУШАЛ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №1537/03), „ЙОНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №17241/06), „МАДЖАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №40149/05), „ДАНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №9411/05) И „ДЖАГАРОВА И ДР. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №5191/05)
Внася: министърът на правосъдието
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД
Внася: министърът на икономиката, енергетиката и туризма
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО В СОФИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПО ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО (КАТЕГОРИЯ 2)
Внася: министърът на културата
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВСЕОБХВАТНО ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 9 НОЕМВРИ 2009 Г. В ДЖАКАРТА
Внася: министърът на външните работи
14. ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН) НА 18 ЯНУАРИ 2011 Г. В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ХАН КРУМ” – УЧАСТЪЦИ „АДА ТЕПЕ”, „КЪПЕЛ”, „КЪКЛИЦА”, „СКАЛАК”, „ЗОНА СИНАП” И „СЪРНАК”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГУЛИЯ, С. ДЪЖДОВНИК, С. ЗВЪНАРКА, С. КЪКЛИЦА, С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, С. ОВЧАРИ И С. СЪРНАК, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Внася: министърът на икономиката, енергетиката и туризма
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
Внася: министърът на икономиката, енергетиката и туризма
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Внася: министърът на икономиката, енергетиката и туризма
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на физическото възпитание и спорта
19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Внася: министърът на земеделието и храните

Facebook logo
Бъдете с нас и във