Банкеръ Daily

Новини

Днес е крайният срок за подаване на заявления за Кампания 2011 без налагане на санкции за земеделците

Днес е крайният срок за подаване на заявления за Кампания 2011 без налагане на санкции, а до 10 юни 2011 г. със санкция от 1% за всеки просрочен ден. Това съобщиха от аграрното ведомство. За първи път тази година започва прилагането на нови схеми за подпомагане на земеделските стопани за отглеждане на овце-майки и кози-майки във ферми, в които те наброяват от 10 до 49 (включително). Земеделските стопани трябва да подадат общо заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Новите схеми се прилагат за отглеждането им в икономически уязвими общини в Южна България и в необлагодетелствани райони. Подпомагането ще зависи от броя на овцете-майки и козите-майки, отглеждани в стопанството. Земеделските стопани могат да кандидатстват само по една от двете схеми. Тези фермери, които попадат в териториалния обхват едновременно и на икономически уязвимите общини в Южна България, и на необлагодетелстваните райони могат да кандидатстват и да получат субсидия само за едната от тях, като земеделският стопанин ще получи по-голяма субсидия на глава животно.
Овцете-майки и козите-майки трябва да са регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Преди подаване на заявлението всеки земеделски стопанин трябва да актуализира данните за своите животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни в Системата.
За да получи подпомагане земеделският стопанин трябва да отглежда овцете-майки и/или козите-майки в срок най-малко до 30 ноември 2011 г. Той може да замени заявените животни с други при условие, че извърши замяната им в срок до 10 дни. Те трябва да заявят писмено извършената замяна до 3 работни дни. При замяна следва да се заяви и писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в областната дирекция на ДФ„Земеделие”. Неспазване на сроковете може да доведе до съществено намаляване на размера на субсидията или отказ за подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във