Банкеръ Daily

Новини

Днес акционерите на Булгари резерв пропъртис ще обсъдят промени в мениджмънта

Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София (1BG) свиква общо събрание на акционерите на 29 март. То ще обсъди предложените промени в съвета на директорите на дружеството. В момента оперативното управление се осъществява от Красимира Стоянова Маринова - изпълнителен директор, Петър Стефанов Петров - изпълнителен директор, Пламен Симеонов Кралев - председател на борда на директорите, Росен Михайлов Михайлов - председател на борда на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 април на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 15 март.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 11 март.
Дружеството е учредено през март 2007 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа , инвестиране в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление , отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Акционерният капитал, който е в размер на 650 хил. лв., е разпределен между Татяна Викториевна Крапивченко и Димитър Владимиров Илиев всеки с по 50% от книжата с право на глас.
Дружеството има лиценз за извършване на дейност от януари 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във