Банкеръ Daily

Новини

Дефицитът за 2010 г. е 3.9% от БВП, а фискалният резерв - 6.012 млрд. лева

2010 година приключва с дефицит на касова основа в размер на 2 783.4 млн. лв. или 3.9% от прогнозния БВП. Той е изчислен на база данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Информацията е в доклад на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков за изпълнението на републиканския бюджет за 2010 г., разгледан на днешното правителствено заседание.
Бюджетната позиция на страната към края на 2010 г. е в съответствие с поставените цели пред фискалната политика за годината, се посочва в доклада.
Постъпилите приходи и помощи по консолидирания бюджет за 2010 г. са в размер на 23 931.9 млн. лв., което представлява 34% от прогнозния БВП срещу 36.5% от БВП за 2009 г. Изпълнението на данъчните приходи се развиваше в рамките на актуализираните разчети за годината, като данъчните приходи по републиканския бюджет са изпълнени на 100.2%. Постъпленията общо за групата на косвените данъци представляват 101% спрямо годишния разчет. В частта на данъчните приходи неизпълнение на разчета се отчита основно при корпоративните данъци, имуществените данъци по общинските бюджети и при приходите от социалноосигурителни вноски по бюджета на ДОО. Заложената стратегия в актуализираната фискална рамка за 2010 г. осигури компенсиране на изоставането в приходите от осигурителни вноски чрез мерки за ограничаване на разходите по бюджета на ДОО. Те бяха реализирани основно чрез промени в Кодекса за социално осигуряване, които намалиха натиска в частта на разходите, и по този начин ефектът от забавянето в приходите от осигурителни вноски върху бюджетното салдо остана неутрален.
Приходите в частта на преките данъци възлизат на 3 384.5 млн. лв., което представлява 97.3% от планираните за годината, а от косвени данъци – 9 954.1 млн. лв., което е 101% спрямо плана за годината. Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 706 млн. лв., което представлява 98% от предвидените разчети за 2010 г. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2010 г. са в размер на 4 964.3 млн. лв. или 96.1% от планираните. Постъпилите неданъчни приходи са в размер на 3 320.6 млн. лв., което представлява 97.7% от годишните разчети. Помощите (основно постъпления от структурните и Кохезионния фондове на ЕС, предприсъединителните инструменти, ЕЗФРСР, ЕФР и др.) за 2010 г. са в размер 1 602.5 млн. лв. и представляват 83% от планираните за годината.
Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за 2010 г., са в размер на 26 715.4 млн. лв., което представлява 96,1% от годишния разчет. Разгледани по икономически елементи разходите по консолидирания бюджет са както следва: текущите нелихвени разходи са в размер на 22 011,4 млн. лв., лихвените разходи – 486 млн. лв. и капиталови разходи - 3 548,2 млн. лв. В номинално изражение разходите по КФП (вкл. вноската за бюджета на ЕС) нарастват с 4,1% спрямо 2009 г. Социалните и здравноосигурителните плащания (вкл. разходите за стипендии) са се увеличили спрямо 2009 г. с 917,6 млн. лв. (1,3% от прогнозния БВП), като ръстът се дължи в по-голямата си част на базовия ефект от повишаването на пенсиите през 2009 г. (503 млн. лв.) и на по-високите разходи за здравноосигурителни плащания. Разходите за субсидии към края на декември нарастват спрямо 2009 г. с 220,3 млн. лв., което се дължи основно на по-високия размер на субсидиите за сектора на селското стопанство, вкл. националните доплащания към преките плащания, средствата от ЕЗФРСР и др. Капиталовите разходи, лихвените плащания и разходите за заплати, възнаграждения за персонала и осигурителни вноски са по-ниски от извършените разходи в тези групи за 2009 г.

Разходите по консолидирания бюджет за 2010 г. на касова основа представляват 37,9% от прогнозния БВП, срещу 37,4% от БВП за 2009 г. Увеличението с 0,5 п. п. от БВП за 2010 г. спрямо тези за предходната година се дължи на по-високите социално и здравноосигурителни плащания през 2010 г. (вкл. базов ефект от увеличението на пенсиите през 2009 г.), както и на разплащането на задължения от 2009 г., които касово са отчетени като разходи през 2010 г.

Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 669,7 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 31 декември 2010 г. възлиза на 6 011.8 млн. лв. или 8,5% от прогнозния БВП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във