Банкеръ Daily

Новини

ДАМС НЯМА ДА ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Правителството одобри Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Средствата за тях са одобрени по бюджета на ДАМС. По програмите могат да бъдат финансирани само младежки организации (юридически лица с нестопанска цел с основни цели осъществяване на младежки дейности и инициативи, в които членуват само младежи) и други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности според съдебната им регистрация.
ДАМС няма да финансира проекти за младежки дейности на политически партии, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации, както и проекти за дейности със стопански характер, целящи дарения и стипендии, за развлекателни програми с търговска цел, за пътувания в страната и чужбина с цел отдих и др.
Формулярите и редът за кандидатстване за съответната програма се утвърждават от председателя на ДАМС. Постъпилите проекти се съхраняват в Главна дирекция „Политика за младежта” и се завеждат в специален регистър. Оценяването им се прави от експертна комисия, а организациите, чиито проекти са одобрени, се уведомяват в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта на председателя на ДАМС.
Договорът за финансово подпомагане може да бъде прекратен едностранно от ДАМС, ако организациите не са представили междинни отчети на разходваните отпуснати средства; при разходване на средствата по начин, различен от договора; при констатирани финансови нарушения; при преобразуване или ликвидация на организацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във