Банкеръ Daily

Новини

Цялата печалба на Сибанк за 2009 г. отива в резервите

Търговска банка Сибанк АД - София (5EC) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 17 юни. То ще вземе решение за разпределение на финансовия резултат. Проекто-предложението предвижда с цялата печалба на банката за 2009 г., която е в размер на 2 564 392 лв., след облагане с дължимите й данъци, да се попълни фонд Резервен.
В дневния ред е и точката за гласуване на промени в органите на управление на дружеството. Мажоритарният собственик Кей Би Си Банк Н.В - Белгия предлага Джон Холоус да бъде освободен от от Надзорния съвет на Сибанк, а на негово място да бъде избран Марко Волич. Заедно с това всички членове на Управителния и Надзорния съвет ще бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 година.
Във връзка с горната промяна ще се актуализира и състава на състава на Одитния комитет на банката. Марко Волич ще смени Джон Холоус и в контролния орган.
Акционерите ще извършат промени в устава на дружеството съобразно направените от Управителния съвет и/или от акционерите предложения.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 юли на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на кредитната институция на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 1 юни.
Към 31 март КВС банк - Белгия контролира 81.69% от акциите с право на глас, а Цветелина Бориславова има дял от 18.31 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във